• خوزستان ، دزفول ، کیلومتر 4 جاده اهواز، جنب دانشگاه پیام نور

شرکت نوشابه سازی دزفول

 

Construction date: Oktober 2015
Location: Slovenija, Ljubljana
Value: $1.299.525,00
Investors website: www.clickhere.com