• خوزستان ، دزفول ، کیلومتر 4 جاده اهواز، جنب دانشگاه پیام نور

سازه فلزی پل های سنگین

طراحی و اجرای پل های فلزی در جاهای مختلفی از مناطق شهری و یا خارج از شهر انجام میشوند برای مثال پل های عابر پیاده که برای رفع ترافیک خودرویی و عابرین، و یا برای پوشش تقاطع های غیر همسطح (رودخانه و کانال ها) استفاده میشود.
این طراحی ها اصول و قوانین خاص خود را دارد که سازه علاوه بر استحکام و مقاومت کافی و تحمل بار سنگین، زیبایی خود و منقطه را حفظ نموده باشد.

 

پل های اسکلت فلزی باید دارای ایمنی کامل و قطعات با کیفیت و بر پاسازی مقاوم و مورد اعتماد داشته باشند و برای اطمینان از این امر طراحان باید از فرایند های ساخت و بر پاسازی پل اسکلت فلزی در کارگاه و سایت پروژه آگاه باشند . طراحان پل های اسکلت فلزی باید توانا یی ها و محدودیت های پیمانکاران اسکلت فلزی را در طراحی خود منظور نمایند.

هدف از طراحی در تاسیس یک سازه به حداکثر رساندن فرآیند ساخت و ساز و به حداقل رساندن نیاز به تغییرات می باشد. که با انجام این کار ها و دستیابی به این اهداف هزینه ها تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا می کنند و دوره ی ساخت و ساز نیز کم می شود و همچنیین کیفیت و ایمنی کار نیز افزایش پیدا می کند .یک پیمانکار سازه فولادی فعالیت هایی از قبیل برنامه ریزی ، سفارش ، مدل سازی ، ساخت و مونتاژ ، پوشش و نصب را بر عهده دارد.