پروژه اینجام شده در شهر مسجد سلیمان، استان خوزستان، ایران